· 

Where is the love?

www.beforetheflood.com
www.beforetheflood.com

(scroll down for English).

Na het zien van Leonardo DiCaprio’s Before the flood’, voel ik me machteloos en boos. We hebben heel lang aan de zijlijn gestaan, terwijl onze planeet afbrokkelt. Wat hebben we toch gedaan? Welke idioot zet geld boven al het andere? Boven het welzijn van z’n eigen kinderen? Dat maakt me zo enorm boos!

 

Sorry, dit heeft wat meer uitleg nodig. In ‘Before the flood’ worden een aantal Amerikaanse politici genoemd die geld ontvangen van grote bedrijven om mensen op een dwaalspoor te zetten wat betreft global warming en het vervuilen van onze planeet. Ze worden gefinancierd door bedrijven als Shell, om hun mond te houden over de problemen. Ze krijgen miljoenen per jaar om ons te laten geloven dat klimaatverandering niet bestaat en dat de vervuiling niet zo heel erg is. Veel mensen geloven deze politici en zijn doorgegaan met het leiden van hun leven zoals ze dat gewend waren op een verontreinigende manier.

 

Klimaatverandering

 

De effecten van zijn elke dag zichtbaar. Overstromingen, droogte, smog, gezondheidsproblemen, ontbossing om palmolie te kunnen produceren, plastic in onze zeeën en vissen, het smelten van de ijskappen, het verdwijnen van prachtige majestueuze dieren (dit breekt mijn hart nog het meest), het verstoren van ecosystemen en vele vele andere problemen.

 

We moeten iets doen en het moet nu gebeuren! Wat hebben we nodig? Liefde! Liefde voor elkaar, liefde voor de planeet. Voordat het te laat is. Wanneer het te laat is, zullen we zien dat hele landen moeten migreren en asiel zullen zoeken bij andere landen. Mensen zullen letterlijk een oorlog beginnen over een stukje land en over een druppel schoon water, om het nog zo lang mogelijk uit te houden met zoveel mensen. We zijn simpelweg met teveel mensen om hiermee door te kunnen gaan, om door te kunnen gaan met de manier waarop we consumeren en de manier waarop we vervuilen. We kunnen dit voorkomen. Het is terug te draaien. Verandering is nodig… NU!

 

Frustratie en machteloosheid

 

De realiteit kwam hard binnen. Laat ik voor mezelf spreken. Terwijl ik dit schrijf, kan ik m’n tranen niet tegenhouden. Ik weet precies wat mijn tranen zijn. Het is frustratie, boosheid, wanhoop, machteloosheid. En ik vraag me af, wat kan ik nog meer doen, naast het weglaten van dierlijke producten en palmolie? Ik moet mensen bewust maken van het probleem. Maar ik vraag me af, voordat ik mensen heb overtuigd om actie te ondernemen, zal het niet al te laat zijn? Ik wil en zal iets doen, ik weet nog niet wat, maar ik kan niet langer toekijken.

 

Tot die tijd, laten we vandaag beginnen. Nu. Een ieder van ons kan een verschil maken! Kijk naar je levensstijl en naar je voedingspatroon, is er iets wat je kan veranderen?

 

Eet minder vlees

 

Bijvoorbeeld, laat (één of meerdere) dagen rundvlees staan. Als je iets van vlees wilt, eet dan kip. De ecologische footprint (effect op het milieu) van kip is minder groot dan rundvlees. Koeien zijn de meest inefficiënte bewoners van onze planeet zoals het vandaag is ingericht. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan 18 procent van alle broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Dit is meer dan wat veroorzaakt wordt door alle vormen van transport samengenomen! Als we de consumptie van vlees (vooral rund) niet veranderen, zal de schade door veeteelt verdubbeld zijn in 2050, omdat het menselijk ras nog steeds aan het groeien is en steeds meer mensen willen meer vlees eten. [1]

 

Stop met palmolie

 

Stop met het gebruik van palmolie. Palmolie wordt gebruikt in veel bewerkte voeding, maar ook in veel cosmetica, omdat het zo goedkoop is.

Waarom zijn palmolieplantages zo destructief? Veel bossen zijn expres in de brand gestoken om ruimte te maken voor palmolieplantages. Als je een bos in de brand steekt, verlies je de bomen die C02 absorberen (als je een bos verbrand, stuur je dus een bom van C02 de lucht in). Je verliest hiernaast ook de prachtige diersoorten zoals orang-oetangs. [2] [3]

 

Palmolie is te vinden in crackers, koekjes, pizza’s, noodles, shampoos, verpakt brood en heel veel andere producten. Loretta Schrijver (ambassadeur WNF) noemt er hier nog meer: https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/grondstoffen-en-keurmerken/palmolie-rspo.htm (zie video aan de rechterkant).

Op deze pagina kom je erachter hoe je palmolie kunt ontdekken in jouw producten: http://www.worldwildlife.org/pages/which-everyday-products-contain-palm-oil.

En op dezelfde pagina kun je een lijst vinden van namen waar palmolie zich onder schuil houdt.

Gelukkig is er ook duurzame palmolie. Maar dat moet dan wel op de verpakking staan. In de ingrediëntenlijst moet vermeld staan dat het duurzame palmolie is. Je kunt ook uitkijken naar het RSPO label en het Green Palm Label. [3]

Alle kleine beetjes helpen

 

Er zijn nog heel veel andere dingen die je zou kunnen doen. Veel van deze ken je waarschijnlijk al.

Bijvoorbeeld: gebruik het openbaar vervoer. Stop met roken (ja, alle kleine beetjes helpen). Douche korter. Doe

lampen en elektrische apparaten uit als je ze niet nodig hebt (ook als je een winkel hebt en gewend bent om

het licht ‘s nachts aan te laten staan). Rijd een elektrische / hybride auto (voor zover als dat financieel

mogelijk is).

 

Spread the love!

 

Deze laatste is de meest essentiële. Hou van de planeet en haar bewoners. Kijk verder dan de volgende zeven generaties, net als veel Indianen stammen doen. Deze aarde is niet alleen gebouwd voor jouw generatie en die van je kinderen. Kijk verder dan dat. We willen dat de kinderen van onze kinderen en de kinderen van hun kinderen van de wereld kunnen genieten, zoals wij dat hebben gedaan. Misschien kunnen zij ook nog steeds een gletsjer zien. Ik geloof dat we de problemen kunnen stoppen en zelfs terug kunnen draaien. Als we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, rundvlees (en misschien zelfs met alle dierlijke producten) en palmolie, dan hoeven ze niet meer geproduceerd te worden. De palmolieplantages zullen dan verdwijnen. Het land wat we nu gebruiken om voedsel voor dieren te groeien kunnen we dan gebruiken voor de voedselvoorziening van de hele wereld (dat is zeker weten mogelijk).

 

Denk erover na, dat is alles wat ik vraag. Denk erover na en kijk wat jij kunt doen.  

 

Dank je wel voor het lezen.

 

Met liefde,

Petricia


Where is the love?

www.beforetheflood.com
www.beforetheflood.com

After seeing Leonardo DiCaprio’s "Before the flood" I feel powerless and angry. We’ve been standing by for so long, watching, leading our beautiful earth into decay. What have we done? Who puts money before everything else? Before the well-being of their own children? That just makes me so damn angry.

 

Sorry, this needs a little more explanation. In ‘Before the flood’ numerous American politicians were mentioned who are funded by corporations to confuse people about the facts on global warming and climate change. They are funded by corporations such as Shell, to shut up about any problems. They are being funded up to millions of dollars each year to make us believe that there is no such thing as climate change. Many people have believed these politicians and have continued living their lives, polluting.

 

The effects of global warming are visible every single day. Floods, draughts, smog, health problems, deforestation for palm oil production, plastic in our seas and fish, the melting of the icecaps, losing beautiful majestic animals (which breaks my heart the most), destroying eco-systems and many many other problems.

 

We have to do something and it has to happen now! What do we need? We need love! Love for each other, love for our planet. Before it’s too late. When it is getting too late, we will find whole countries having to migrate and find refuge with other countries. People are literally going to start a war over a piece of land, over a drop of clean drinking water, trying to last as long as we can with so many people. We are simply with too many to keep going on like this, to keep consuming like this, to keep polluting like this. We can prevent all this. It is reversible. Change has to come… NOW!

 

Reality sunk in … hard. Well, let’s speak for myself. Writing this, I cannot hold back my tears. I know exactly what those tears are. It’s frustration, it’s anger, it’s desperation, it’s powerlessness. And I wonder, what else can I do besides not consuming any animal products and palm oil? I need to make people aware of the problem. But I wonder, before I’ve convinced people to take action, will it not be too late? Will it not be too late already? I will do something, not sure what, but I can’t just keep on watching.

 

Until then, let’s start today. Each and every one of us can make the fucking difference! Look at your diet, is there anything you could change?

 

1.     For example, skip one (or more) day(s) of eating beef. If you want something meaty, eat chicken instead. The footprint of chicken is way less than beef. Cows are the most inefficient inhabitants of our planet today. They are responsible for 18 per cent of the greenhouse gases that cause climate change. This is more than all forms of transport together! If we don't change our consumption of meat (in particular beef), the damage of livestock will be doubled before 2050, because the human race keeps growing and more and more people eat meat. [1]

 

2.     Stop using palm oil. Palm oil is used in many processed foods and cosmetics, because it’s very cheap.

 

Why are palm oil plantations so destructive? Many forests have been lid on fire on purpose to make room for a palm oil plantation. When you burn a forest, you lose the trees that absorb C02 (when you burn a forest, you send a C02 bomb right into the atmosphere). You also lose beautiful species like orangutans, rhinos, elephants and tigers. [2]

 

Palm oil is found in crackers, biscuits, pizza’s, noodles, shampoo, packaged bread and many many other products. On this website you can find out how to discover palm oil in your products:

http://www.worldwildlife.org/pages/which-everyday-products-contain-palm-oil

 

And on the same website you can find a list of ingredients palm oil is hidden under.

 
Luckily, there is sustainable palm oil. But is has to be on the package. It has to say ‘sustainable palm oil’ in the ingredients list. You could also look for the RSPO label and the

Green Palm label.[3]

 

3.     There are many other things you can do today. These are probably familiar to you. Such as: use public transport. Stop smoking (yes, every little helps). Use shorter showers. Turn your lights and other electrical appliances off when you don’t use them (also when you have a store and you are used to keeping the lights on at night). Drive electrical / hybrid cars (I know they are still expensive, I can’t afford one myself, but if I could, I would).

 

4.     Spread the love! This last one is most vital. Love the planet and all its inhabitants. Look beyond the next seven generations, just like many Indian tribes do. This earth is not just built up until your generation and that of your children. Look further than that. We want our children’s children and their children’s children to enjoy the world as we have done. Maybe they could still see a glacier. I believe that we can reverse the problems. If we stop using fossil fuels, beef (and maybe all animal products even) and palm oil, then those things do not have to be produced anymore. Then the palm oil plantations will disappear, the lands that are used to feed and breed livestock can be used to grow plants to feed the entire world (that is possible for certain). Give it a thought, that’s all I’m asking.

 

Just think about it and see what you can do.

 

Thanks for reading this.

 

With love,

 

Petricia


Reactie schrijven

Commentaren: 5
 • #1

  Marianne (maandag, 31 oktober 2016 16:06)

  Mooi geschreven! Ik begrijp je frustratie van machteloosheid. Gelukkig zien steeds meer mensen het licht.

 • #2

  Chantal (maandag, 31 oktober 2016 19:00)

  Mooi geschreven meid!!!
  Het feit blijft een beter milieu begint bij jijzelf, dus hopelijk komt jouw blog van vandaag binnen bij de mensen!!

 • #3

  Michael Monberg (maandag, 31 oktober 2016 22:47)

  I share your feelings!

 • #4

  Robin Demey (vrijdag, 11 november 2016 00:23)

  Als je ECHT wat wil doen, verdiep je dan in Permacultuur en pas het toe.
  Kijk bv op de website van Geoff Lawton (DE referentie voor permacultuur).

 • #5

  Petricia (vrijdag, 11 november 2016 16:40)

  Dank je wel, Robin! Klinkt erg goed moet ik zeggen! Dat is zeker het bekijken waard!